BÀI TẬP SẮP XẾP CÂU TIẾNG ANH LỚP 8

Chương trình tiếng Anh lớp 8 có rất nhiều kiến thức ngữ pháp quan liêu trọng, vừa mang ý nghĩa nền tảng và cũng có sự cải thiện nhất định so với các lớp dưới. Vì vậy, nhằm tiếp chiếm được lượng kiến thức và kỹ năng này, học sinh không chỉ cần phải có sự chuyên chỉ, lắng nghe bài trên lớp cơ mà cũng cần có sự ôn luyện hay xuyên, làm đa dạng mẫu mã các bài xích tập nghỉ ngơi nhà. Bài viết dưới đây vẫn điểm lại một số trong những phần ngữ pháp đặc biệt quan trọng và đặc biệt quan trọng kèm theo một trong những đề minh họa bài tập giờ Anh lớp 8 rõ ràng để các bạn học sinh rất có thể tham khảo với ôn luyện, từ kia củng cố gắng thêm kỹ năng của mình.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 8

Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ triệu tập ôn lại những thì sẽ học sống lớp dưới: hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, thừa khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một số trong những thì mới

Tương lai gần: miêu tả hành động chắc hẳn rằng sẽ xảy ra sau này vì đã gồm sự chuẩn chỉnh bị, thu xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc hẳn rằng dựa vào địa thế căn cứ ở hiện tại

S + am/ is/ are + going khổng lồ + V…

Quá khứ tiếp diễn: diễn tả hành rượu cồn đang xẩy ra tại một thời điểm trong thừa khứ, hành động này đang xẩy ra thì hành vi khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại hoàn thành: miêu tả hành rượu cồn đã xẩy ra trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong kết cấu này sẽ có được các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một vài câu thụ động dạng quan trọng đặc biệt cần chăm chú sẽ có kết cấu khác với cấu trúc trên: câu tiêu cực với think/ believe/ say, câu bị động với have, get, make với need.

Câu trần thuật (Câu con gián tiếp): tùy theo câu thẳng có mục tiêu gì (mệnh lệnh, yêu thương cầu, cầu xin, ra lệnh, đề cập nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp vẫn có kết cấu tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu è cổ thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia không giống nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: gồm 4 loại

Loại 0: diễn tả sự thật rõ ràng hoặc thói quen.

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: mô tả sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: miêu tả sự việc không có thật trong thừa khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ làm phản thân: nhấn mạnh chủ thể gây nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu tạo khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + khổng lồ V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + khổng lồ V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + khổng lồ V…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng


Hoa got used to lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going lớn drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want khổng lồ get more …………, please tương tác Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. Lớn wait D. Waited

7. He says he’s been khổng lồ ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: chọn từ gồm phần gạch men chân được vạc âm không giống với những từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: phân tách dạng đúng của động từ trong ngoặc

You (be)……………….. To Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. Lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East & (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. To lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu sử dụng từ trong ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His oto runs fast but a race oto runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….


I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to hotline them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used khổng lồ hunt seals – they ate the meat and made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used khổng lồ spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to hotline the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vì many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào nơi trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January and ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

……………………………………………………………………?

Hoa went khổng lồ school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be trang chủ after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam often walks to lớn school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………


My hobbies are playing sports & reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round và round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

 

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Khổng lồ B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

bố and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Các Kiểu Áo Đồng Phục Lớp Giá Rẻ, Làm Áo Lớp Giá Rẻ

We buy two new rackets yesterday. We’re going to play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should bởi vì it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend và I khổng lồ dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want to lớn move khổng lồ other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, and also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: sử dụng từ lưu ý viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………


My father / used / drive a oto / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. To lớn follow B. Following C. To following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. Khổng lồ sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… khổng lồ award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và điền T (True) hoặc F (False)


London is Britain’s biggest city. It is a very old city & dates back khổng lồ the Romans. It is a đô thị of historic building and churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists và has more than eight million visitors a year. The đô thị is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings và churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to lớn travel around London.

Bài 4: phân chia dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. Lớn the zoo very often. Lan và Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ bao gồm phần gạch chân được vạc âm khác với hầu hết từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng đa số đề ôn tập mà bài viết cung cung cấp trên đây sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích, giúp chúng ta củng cố vững chắc và kiên cố kiến thức của mình, đoạt được mọi kì thi. 

Đáp án chi tiết

Đề 1: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will bởi vì 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening to fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used khổng lồ live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For


5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go khổng lồ school late this morning?

2. What bởi vì you have to vì every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use khổng lồ live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does phái mạnh go to lớn school?

7. What subjects vày you need to lớn improve?

8. By whom was he made to work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me to lớn carry those chairs into the house.

2. He told me to give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me khổng lồ help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports & reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to do the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in


4. I => me 9. With => from

5. Learning => lớn learn 10. And => but

Đề 3: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program khổng lồ save natural resources and money for the