*
 
PHẬT THUYẾT khiếp A DI ĐÀ

Như thị ngã văn: tốt nhất thời, Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cung cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Bạn đang xem:

Tinh chư ý trung nhân Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương vãi tử, A-dật-đa ý trung nhân Tát, Càn-đà-ha-đề nhân tình Tát, hay Tinh Tấn người thương Tát, dữ như thị đẳng chư đại tình nhân Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại bọn chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương thừa thập vạn ức Phật độ, hữu nhân loại danh viết cực Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà cụ danh vi cực Lạc? Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản lâu chư lạc, nắm danh rất Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị cầm bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì nhằm thuần dĩ kim sa tía địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân lưu ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu thọ các, diệc dĩ kim, ngân, giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc đẹp bạch quang, vi diệu hương thơm khiết.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sanh, hay dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng nhường nhịn tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng kỳ lạ tạp sắc đưa ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng đưa ra điểu.

Thị chư bọn chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, chén bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ đồ gia dụng vị thử điểu thật thị tội báo sở sanh. Chính vì giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật? Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, đổi khác sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy hễ chư bảo sản phẩm thọ, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc bên cạnh đó câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên và thoải mái giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra tâm.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thành công như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà nạm hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị ráng hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Cầm danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số đưa ra sở năng tri. Chư người tình Tát bọn chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, bọn chúng sanh sinh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung đa hữu tuyệt nhất sanh bửa xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ thuyết.

Xem thêm: Bốc Thăm Vòng Chung Kết Giải Bóng Đá U21 Quốc Gia 2021 Hôm Nay Mới Nhất

Xá-lợi-phất! bọn chúng sanh văn giả, ưng đương vạc nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Tại vì giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội tuyệt nhất xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái mạnh tử, thiện người vợ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược độc nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất trọng điểm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng thông thường thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng lúc này kỳ tiền. Thị nhân phổ biến thời, chổ chính giữa bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật rất Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! ngã kiến thị lợi cầm thuyết test ngôn. Nhược hữu bọn chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương vạc nguyện sanh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như bửa kim mang tán thán A-di-đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng mạo Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên cố giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! nam giới phương quả đât hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, trở thành phú tam thiên đại thiên cầm giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương nắm giới, hữu Vô Lượng lâu Phật, Vô Lượng tướng tá Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng tá Phật, Tịnh quang Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, trở thành phú tam thiên đại thiên cầm cố giới, thuyết thật thà ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương núm giới, hữu Diệm Kiên Phật, tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên cố gắng giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương cụ giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên núm giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú vương Phật, hương Thượng Phật, mùi hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc đẹp Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến độc nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di đánh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên nắm giới, thuyết trung thực ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố gắng danh vi: độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam giới tử, thiện nữ giới nhân, văn thị gớm thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái mạnh tử, thiện chị em nhân, giai vi tuyệt nhất thiết chư Phật đưa ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối gửi ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị nạm Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ té ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phân phát nguyện, kim phát nguyện, đương phân phát nguyện, dục sanh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị nạm Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện phụ nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như té kim mang xưng tán chư Phật bất khả tứ nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán té bất khả tứ nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh thuyết thị độc nhất thiết thế khó khăn tín bỏ ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành test nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị nhất thiết thế gian thuyết test nan tín chi pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết demo thử gớm dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, tốt nhất thiết núm gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan tin vui tín thọ, tác lễ nhi khứ.