Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto

Xe hơi (ô tô) sẽ là giữa những phương tiện thể đi lại chủ yếu của tín đồ dân nước ta hiện nay. Theo đà cách tân và phát triển của buôn bản hội, sẽ có càng các người hơn nữa chọn sử dụng phương tiện đi lại bốn bánh này để dịch chuyển giữa hầu hết nơi đề nghị đi và đến. Hôm nay, hãy cùng Language liên kết Academic khám phá kho trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành xe hơi – gồm 1 số loại ô tô và cấu trúc của một chiếc ô tô thường thì nhé.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành oto


*
*

Một vài bộ phận của xe pháo ô tô


Bumper /ˈbʌmpə/: phần tử hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: chiếc chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rack /ruːf rak/: giá bán nócSunroof /ˈsʌnruːf/: hành lang cửa số nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy gớm sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển lớn số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: chiếc kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe cộ dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: biện pháp tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tấn công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: rượu cồn cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước đái nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tấm bịt nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: xăng kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo quãng đường xe sẽ điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: thứ phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: phần tử khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: đồ vật phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: thiết bị sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tung băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn cất đồ nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số tự độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: cần sang sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sànStick shift /gɪəʳ ʃɪft/: cần sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay thay mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây bình yên sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: loại tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: chỗ dựa đầuSeat /siːt/: địa điểm ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa ngõ sổ 1 phần tưBack fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: phải gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ thao tác làm việc của đụng cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của hễ cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên cạnh hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền hễ chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm ứng trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: ước sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te cồn cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước đái nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: đề nghị nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: form xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình đựng chất download lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp mong chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp hễ cơChassis /ˈʃasi/: sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Để bài viết liên quan về cách học tự vựng, hãy tham khảo nội dung bài viết này nhé.

Xem thêm: Kem Ốc Sên New Today Chính Hãng, Giá Tốt 2021, Kem Ốc Sên New Today Chính Hãng, Giá Tốt

Như vậy, với bài viết trên đây, Language liên kết Academic vẫn cung cấp cho chính mình một lượng từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành xe hơi căn bạn dạng để vận dụng trong đời sống thông thường. Để hiểu thêm về các bài viết chia sẻ giờ đồng hồ Anh khác, hãy truy vấn vào thư viện của Language liên kết Academic để được update một bí quyết đầy đủ, nhanh chóng nhất.

Đừng rụt rè đến với khóa đào tạo Tiếng Anh Giao tiếp chuyên nghiệp của Language liên kết Academic và để được đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh ở nhiều nghành nghề trong đời sống, công việc, tăng thời cơ và năng lực tăng tiến vào công việc.