Tóm tắt kinh tế vĩ mô

Tóm tắt, tổng hợpcông thức kinh tế vĩ mô
*

CÁC CÔNG THỨC KINH TỄ VĨ MÔ CẦN NHỚ

Tính tỉ lệ thất nghiệp, theo định luật Okun:

Ut = Un + Yp-YtYp . 50 %

Trong đó : Ut : tỉ lệ thất nghiệp thực tế

Un : tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên

Yp : mức sản lượng tiềm năm năm t

Yt : mức sản lượng thực tế năm t

Cân bằng tổng cung - tổng cầu :

Yo

Yo = Yp : cân bằng toàn dụng ( mọi nguồn lực toàn dụng ) → tỉ lệ thất nghiệp thực tế bằng tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên.

Bạn đang xem: Tóm tắt kinh tế vĩ mô

Yo > Yp : cân bằng trên toàn dụng ( CB trên mức tiềm năng) → nền kinh tế đang ở tình lạm phát cao → tỉ lệ thất nghiệp thực tế nhỏ hơn tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên.

Công cụ điều chỉnh:

Chính sách tài khóa

Chính sách tiền tệ

Chính sách kinh tế đối ngoại

Chính sách thu nhập

Lưu ý : chính sách thu thuế không nằm trong chính sách điều tiết.

Các phương pháp tính GDP:

✂ Phương pháp chi tiêu:

GDP = C + I + G + X – M

Trong đó:

C : Chi tiêu hộ gia đình

I : đầu tư ( bao gồm đầu tư ròng cộng cho khấu hao I = In + De ).

G : chi tiêu chính phủ

X : xuất khẩu

M : nhập khẩu

✂ Phương pháp thu nhập :

GDP = w + i + R + Pr + Ti + De

Trong đó:

w : tiền lương

i: tiền lãi

R : tiền thuê

Pr : lợi nhuận ( lợi nhuận trích nộp thuế, lợi nhuận giữ lại cho doanh nghiệp, lợi nhuận chia cổ đông)

Ti : thuế gian thu

De : khấu hao

Tổng sản phẩm quốc gia:

GNPmp = GDPmp + NIA

Trong đó : NIA = thu nhập do xuất khẩu – thu nhập do nhập khẩu

GNPfc = GNPmp – Ti

GDPfc = GDPmp - Ti

Sản phẩm quốc nội ròng :

NDPmp = GDPmp – De

NDPfc = GDPfc - De

Sản phẩm quốc dân ròng:

NNPmp = GNPmp – De

NNPfc = GNPfc - De

Thu nhập quốc dân :

NI = NNPmp - Ti

(NI = NNPfc hay NNPfc = GNPfc - Ti )

Thu nhập cá nhân :

PI = NI - Pr* + Tr

Trong đó :

Pr* : phần doanh nghiệp giữ lại để hình thành các quỹ và phần nộp ngân sách

Tr : chi chuyển nhượng

Thu nhập khả dụng:

Yd = PI – Thuế cá nhân

Tốc độ tăng trưởng:

gt = GDPt-GDPt-1GDPt-1 . 100%

Trong đó: gt : tốc đọ tăng trương của năm t

GDPt : GDP của năm t

GDPt-1 : GDP của năm t-1

Lưu ý: GDP thực tính theo năm gốc ( theo giá cố định)

GDP danh nghĩa tính theo giá hiện hành

GNP danh nghĩa tính theo giá hiện hành

Các hàm số của tổng cầu:

Tiêu dùng biên:

Cm = ∆C∆Yd (0

Tiết kiệm biên:

Sm = ∆S∆Yd

Đầu tư biên:

Im = ∆I∆Y

Thuế biên:

Tm = ∆T∆Y

Nhập khẩu:

Mm = ∆M∆Y

Cán cân ngân sách và cán cân thương mại:

Cán cân thương mại

Cán cân ngân sách

X > M :CCTM thăng dư (NX >0)

G > T: CCNS thâm hụt (B>0)

Bội chi ngân sách

X

G

Bội thu ngân sách

X = M :CCTM cân bằng

G = T: CCNS cân bằng

Xác định sản lượng cân bằng:

Sản lượng cân bằng: Y = C + I + G + X – M

Hay Y = ADo + ADmY

⬄ Y = ADo1-ADm = Co+I0+Go+Xo-Mo-CmTo1-Cm+Cm.Tm-Im+Mm

Số nhân tổng cầu: ∆Y = k .∆AD

k= 11-Cm+Cm.Tm-Im+Mm

Chính sách tài khóa:

Yt

Yt > Yp : nền kinh tế ở tình trạng lạm phát → cần ↓ G, ↑ T → thực hiện chính sách tài khóa thu hẹp.

Chính sách tài khóa chủ quan:

Thay đổi G: ∆G = ∆AD = ∆Yk

Thay đổi T: ∆T = ∆AD-Cm = ∆Y-kCm

Thay đổi cả G và T:

∆AD = ∆ADG + ∆ADT

∆AD = ∆G – Cm.∆T

Lưu ý: khi ngân sách cân bằng thì G = T.

Công cụ kiểm soát cung ứng tiền tệ:

✰ Nghiệp vụ thị trường mở:

Để tăng cung tiền, NHTW mua trái phiếu chính phủ từ dân chúng.

Xem thêm: Ý Vs Thổ Nhĩ Kỳ Vs Ý, 2H00 Ngày 12/6/2021, Video Đt Thổ Nhĩ Kỳ

Để giảm cung tiền , NHTW bán trái phiếu chính phủ từ dân chúng.

✰ Thay đổi tỉ lệ dự trữ bắt buộc:

Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc làm giảm cung tiền.

Giảm tỉ lệ dữ trữ bắt buộc làm tăng cung tiền.

✰ Thay đổi lãi suất chiết khấu:

Tăng lãi suất chiết khấu làm giảm cung tiền .

Giảm lãi suất chiết khấu làm tăng cung tiền .

Chính sách tiền tệ:

☞ Yt > Yp : lạm phát → ↓ SM : - Thực hiện CSTT thu hẹp .

☞ Yt

Cách tính CPI:

CPIT = i=1nPiT. qi0i=1nPi0. qi0 .100%

Trong đó: CPI: chỉ số giá tiêu dùng

P,q : giá cả và sản lượng hàng hóa

T, 0: kì tính(T), kì gốc (0)

i: rổ hàng hoá, n là số rổ hàng hóa

Đường Phillip:

Ut = Un = 2,5% : lạm phát bằng không

Ut > Un tức Ut> 2,5%: lạm phát âm

Ut

Đo lường thất nghiệp:

u = UL .100%

Trong đó: u: là tỉ lệ thất nghiệp

U: là số người thất nghiệp

L:là lực lượng lao động

Tỉ giá hối đoái :

er = e . P(*)P

Trong đó:

e : tỉ giá hối đoái

P* : giá hàng hóa sản xuất ở nước ngoài bằng ngoại tệ

P: giá hàng há sản xuất trong nước bằng ngoại tệ