Giá giẻ hay giá rẻ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

- rẻ / dẻ / giẻ

- rây / dây / giây

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

- vàng / dàng

- vào / dào

- vỗ / dỗ

c) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng:

* Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

Bạn đang xem: Giá giẻ hay giá rẻ

- chiêm / chim

- liêm / lim

* Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip.

- diếp / díp

- kiếp / kíp


*

a)

- giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt. rẻ sườn

- hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ

- giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

- rây bột, mưa rây

- nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi

- giây bẩn, giây mực, giây giày

b)

- vàng tươi, vàng bạc

- dễ dàng, dềnh dàng

- ra vào, vào ra

- dồi dào

- vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

- dỗ dành

c)

- chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

- chim gáy

- rau diếp

- dao díp, díp mắt

- thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

- tủ lim, lòng lim dạ đá

- số kiếp, kiếp người

- kíp nổ, cần kípa) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.

b) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.


SGK Tiếng Việt lớp 5 trang 86

a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm dầu l hay n. Hãy tìm những từ ngữ có các tiếng đó.

M: la hét / nết na

b) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ có các tiếng đó.

M: lan man / mang vác


1.Những cặp từ chứa tiếng dưới đây khác nhau ở âm đầu s và x. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó .

Xem thêm: Kiều Minh Tuấn Sinh Năm - Diễn Viên Nam Kiều Minh Tuấn

M : chim sẻ , xẻ gỗ :bỏ sót , đau sót.

a)Sẻ/xẻ:......................................................................

b)Sót/xót:;...................................................................

c)Sâu/xâu: ..................................................................


Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy viết vào ô trống những từ ngữ có các tiếng đó


Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy viết vào ô trống những từ ngữ có các tiếng đó :

M: lan man / mang vác


a) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau:

*

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau:

*


Tìm những tiếng có nghĩa:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã.


a) Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau?

- Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên, những tiếng nào có nghĩa?