LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL

Hướng dẫn bí quyết lập report tài chính bởi excel là 1 trong những bảng phía dẫn bí quyết lập bảng bằng phẳng kế toán, report kết quả chuyển động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển khoản tệ bằng excel.


*

Trên file excel sẽ khuyên bảo rõ cho chúng ta các khoản mục rước số dư từ tài khoản nào

Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMSố đầu nămSố cuôi năm
A.

Bạn đang xem: Lập báo cáo tài chính bằng excel

TÀI SẢN NGẮN HẠN
100
I. Tiền và những khoản tương tự tiền110
1. Tiền111Nợ TK 111 112 113Nợ TK 111 112 113
2. Những khoản tương đương tiền112Nợ TK 1281 1288Nợ TK 1281 1288
II. Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn120
1. Kinh doanh chứng khoán và luật pháp tài thiết yếu kinh doanh121Nợ TK 121Nợ TK 121
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán marketing (*) (2)122Có TK 2291 ( Ghi số âm )Có TK 2291 ( Ghi số âm )
3. Đầu tư thời gian ngắn khác123Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
III. Những khoản đề nghị thu ngắn hạn130   
1. Cần thu thời gian ngắn của khách hàng hàng131Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho tất cả những người bán132Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133Nợ TK 1362 1363 1368Nợ TK 1362 1363 1368
4. Buộc phải thu theo tiến độ kế hoạch đúng theo đồng xây dựng134Nợ TK 337Nợ TK 337
5. Cần thu về cho vay ngắn hạn135Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Nên thu thời gian ngắn khác136Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)137Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
8. Tài sản thiếu đợi xử lý139Nợ TK 1381Nợ TK 1381
IV. Hàng tồn kho140   
1. Hàng tồn kho141Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho (*)149Có TK 2294 ( Ghi số âm )Có TK 2294 ( Ghi số âm )
V. Tài sản ngắn hạn khác150   
1. Chi tiêu trả trước ngắn hạn151Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152Nợ TK 133Nợ TK 133
3. Thuế và các khoản khác buộc phải thu nhà nước153Nợ TK 333Nợ TK 333
4. Thanh toán giao dịch mua buôn bán lại trái phiếu thiết yếu phủ154Nợ TK 171Nợ TK 171
5. Tài sản ngắn hạn khác155Nợ TK 2288Nợ TK 2288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN200   
I. Những khoản phải thu dài hạn210   
1. đề xuất thu lâu năm của khách hàng211Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho những người bán dài hạn212Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Vốn sale ở đơn vị trực thuộc213Nợ TK 1361Nợ TK 1361
4. Bắt buộc thu nội cỗ dài hạn214Nợ TK 1632 1363 1368Nợ TK 1632 1363 1368
5. Nên thu về cho vay vốn dài hạn215Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. đề nghị thu dài hạn khác216Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự trữ phải thu lâu năm hạn khó khăn đòi (*)219Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
II. Tài sản cố định220   
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221
– Nguyên giá222Nợ TK 211Nợ TK 211
– cực hiếm hao mòn lũy kế (*)223Có TK 2141 ( Ghi số âm )Có TK 2141 ( Ghi số âm )
2. Tài sản cố định thuê tài chính224
– Nguyên giá225Nợ TK 212Nợ TK 212
– cực hiếm hao mòn lũy kế (*)226Có TK 2142 ( Ghi số âm )Có TK 2142 ( Ghi số âm )
3. Tài sản cố định vô hình227
– Nguyên giá228Nợ TK 213Nợ TK 213
– quý giá hao mòn lũy kế (*)229Có TK 2143 ( Ghi số âm )Có TK 2143 ( Ghi số âm )
III. Bất động sản nhà đất đầu tư230   
– Nguyên giá231Nợ TK 217Nợ TK 217
– quý giá hao mòn lũy kế (*)232Có TK 2147 ( Ghi số âm )Có TK 2147 ( Ghi số âm )
IV. Gia sản dài hạn dở dang240   
1. Ngân sách sản xuất marketing dở dang nhiều năm hạn241Nợ TK 154 , có TK 2294Nợ TK 154 , gồm TK 2294
2. Ngân sách xây dựng cơ bản dở dang242Nợ TK 241Nợ TK 241
V. Những khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn250   
1. Đầu tư vào doanh nghiệp con251Nợ TK 221Nợ TK 221
2. Đầu bốn vào công bốn liên kết, liên doanh252Nợ TK 222Nợ TK 222
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác253Nợ TK 2281Nợ TK 2281
4. Dự phòng đầu tư tài chủ yếu dài hạn (*)254Có TK 2292 ( Ghi số âm )Có TK 2292 ( Ghi số âm )
5. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn255Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
VI. Tài sản dài hạn khác260   
1. Túi tiền trả trước dài hạn261Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Gia sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại262Nợ TK 243Nợ TK 243
3. Thiết bị, đồ tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn263Nợ TK 1534 bao gồm TK 2294Nợ TK 1534 tất cả TK 2294
4. Gia sản dài hạn khác268Nợ TK 2288Nợ TK 2288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)270   
NGUỒN VỐN    
C – NỢ PHẢI TRẢ300   
I. Nợ ngắn hạn310   
1. Bắt buộc trả người cung cấp ngắn hạn311Có TK 331Có TK 331
2. Người mua trả chi phí trước ngắn hạn312Có TK 131Có TK 131
3. Thuế và các khoản cần nộp nhà nước313Có TK 333Có TK 333
4. Yêu cầu trả người lao động314Có TK 334Có TK 334
5. Túi tiền phải trả ngắn hạn315Có TK 335Có TK 335
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn316Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
7. Buộc phải trả theo giai đoạn kế hoạch hợp đồng xây dựng317Có TK 337Có TK 337
8. Lợi nhuận chưa tiến hành ngắn hạn318Có TK 3387Có TK 3387
9. Yêu cầu trả thời gian ngắn khác319Có TK 338 138 344Có TK 338 138 344
10. Vay với nợ thuê tài thiết yếu ngắn hạn320Có TK 341 34311Có TK 341 34311
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321Có TK 352Có TK 352
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322Có TK 353Có TK 353
13. Quỹ bất biến giá323Có TK 357Có TK 357
14. Giao dịch mua buôn bán lại trái phiếu chủ yếu phủ324Có TK 171Có TK 171
II. Nợ nhiều năm hạn330   
1.

Xem thêm: Hòa Mạng Vinaphone Trả Sau Online, Tự Chọn Số Theo Yêu Cầu, Chọn Số Vinaphone Trả Sau Tphcm

Phải trả người buôn bán dài hạn
331Có TK 331Có TK 331
2. Người tiêu dùng trả chi phí trước lâu năm hạn332Có TK 131Có TK 131
3. Chi phí phải trả nhiều năm hạn333Có TK 335Có TK 335
4. Buộc phải trả nội bộ về vốn khiếp doanh334Có TK 3361Có TK 3361
5. Nên trả nội cỗ dài hạn335Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
6. Lệch giá chưa thực hiện dài hạn336Có TK 3387Có TK 3387
7. Phải trả lâu dài khác337Có TK 338 334Có TK 338 334
8. Vay và nợ mướn tài bao gồm dài hạn338Có TK 341 và số dư bao gồm TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313Có TK 341 với số dư tất cả TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cùng dư bao gồm TK 34313
9. Trái phiếu đưa đổi339Có TK 3432Có TK 3432
10. Cổ phiếu ưu đãi340Có TK 41112Có TK 41112
11. Thuế thu nhập hoãn lại cần trả341Có TK 347Có TK 347
12. Dự phòng phải trả dài hạn342Có TK 352Có TK 352
13. Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ343Có TK 356Có TK 356
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400   
I. Vốn chủ sở hữu410   
1. Vốn góp của công ty sở hữu411
 – cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết411aCó TK 41111Có TK 41111
 – cp ưu đãi411bCó TK 41112Có TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412Có TK 4112Có TK 4112
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu413Có TK 4113Có TK 4113
4. Vốn không giống của nhà sở hữu414Có TK 4118Có TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415Nợ TK 419 ( Ghi số âm )Nợ TK 419 ( Ghi số âm )
6. Chênh lệch nhận xét lại tài sản416Có hoặc Nợ TK 412Có hoặc Nợ TK 412
7. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái417Có hoặc nợ TK 413Có hoặc nợ TK 413
8. Quỹ đầu tư phát triển418Có TK 414Có TK 414
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp419Có TK 417Có TK 417
10. Quỹ khác thuộc vốn nhà sở hữu420Có TK 418Có TK 418
11. Roi sau thuế không phân phối421
– LNST chưa triển lẵm lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước421aCó hoặc nợ TK 4211Có hoặc nợ TK 4211
– LNST chưa bày bán kỳ này421bCó hoặc nợ TK 4212Có hoặc nợ TK 4212
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB422Có TK 441Có TK 441
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác430   
1. Nguồn kinh phí431Chênh lệch có TK 461 trừ Nợ TK 161Chênh lệch bao gồm TK 461 trừ Nợ TK 161
2. Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ432Có TK 466Có TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440   

Cách lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01Tổng PS bao gồm 511Tổng PS gồm 511
2. Những khoản sút trừ doanh thu02Tổng PS Nợ 511 đối ứng cùng với tổng PS gồm 521Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS tất cả 521
3. Lệch giá thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)10
4. Giá bán vốn sản phẩm bán11Tổng PS gồm 632Tổng PS gồm 632
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS bao gồm 911Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS gồm 911
7. Ngân sách chi tiêu tài chính22Tổng PS tất cả 635 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS tất cả 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911
– trong đó: giá thành lãi vay23Sổ kế toán cụ thể lãi vaySổ kế toán chi tiết lãi vay
8. Chi tiêu bán hàng25Tổng PS có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS bao gồm 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
9. Bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp26Tổng PS có 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS gồm 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
10. Lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = đôi mươi + (21 -22) – 25 – 2630
11. Thu nhập khác31Tổng PS Nợ 711 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911Tổng PS Nợ 711 đối ứng cùng với tổng PS có 911
12. Ngân sách chi tiêu khác32Tổng PS bao gồm 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS tất cả 811 đối ứng với tổng PS Nợ 911
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Giá cả thuế TNDN hiện tại hành51Tổng PS có 8211 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS có 8211 đối ứng với tổng PS Nợ 911
16. Giá cả thuế TNDN hoãn lại52Tổng PS có 8212 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS gồm 8212 đối ứng với tổng PS Nợ 911
17. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)70
19. Lãi suy giảm trên cp (*)71

Ghi chú: (*) chỉ tiêu này chỉ áp dụng so với công ty cổ phần

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ vận động kinh doanh    
1. Tiền thu từ cung cấp hàng, hỗ trợ dịch vụ và lệch giá khác01Nợ TK 111 112 gồm 511 3331 131 121…Nợ TK 111 112 tất cả 511 3331 131 121…
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ02Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…
3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động03Có TK 111 112 Nợ TK 334Có TK 111 112 Nợ TK 334
4. Tiền chi trả lãi vay04Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK liên quan khác
5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp05Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334
6. Tiền thu không giống từ chuyển động kinh doanh06Nợ TK 111 112 tất cả TK 711 133 141 244 và những TK tương quan khácNợ TK 111 112 tất cả TK 711 133 141 244 và những TK liên quan khác
7. Tiền bỏ ra khác cho chuyển động kinh doanh07Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và những TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK liên quan khác
Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động kinh doanh20   
II. Lưu chuyển khoản từ chuyển động đầu tư    
1. Chi phí chi để sở hữ sắm, xây cất TSCĐ và các tài sản lâu dài khác21Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…
2. Chi phí thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản lâu dài khác22Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 711 5117 131…Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 711 5117 131…
3. Tiền chi cho vay, mua những công rứa nợ của đơn vị khác23Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…
4. Tiền thu hồi cho vay, cung cấp lại những công núm nợ của đơn vị chức năng khác24Nợ TK 111 112 113 có TK 128 171…Nợ TK 111 112 113 có TK 128 171…
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…
6. Chi phí thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác26Nợ TK 111 112 113 bao gồm TK 221 222 2281 131…Nợ TK 111 112 113 bao gồm TK 221 222 2281 131…
7. Chi phí thu lãi mang đến vay, cổ tức với lợi nhuận được chia27Nợ TK 111 112 gồm TK 515…Nợ TK 111 112 bao gồm TK 515…
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư30   
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động tài chính    
1. Tiền thu từ thành lập cổ phiếu, nhận vốn góp của công ty sở hữu31Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 411Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 411
2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của bạn đã phạt hành32Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419
3. Chi phí thu từ bỏ đi vay33Nợ TK 111 112 113 gồm TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK liên quan khácNợ TK 111 112 113 tất cả TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK liên quan khác
4. Tiền chi trả nợ nơi bắt đầu vay34Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK liên quan khác
5. Tiền bỏ ra trả nợ mướn tài chính35Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412
6. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả cho chủ sở hữu36Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động tài chính40   
Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (50 = trăng tròn + 30 + 40)50   
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ60   
Ảnh hưởng trọn của biến hóa tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ61
Tiền và tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)70VII.34  

Còn về bạn dạng chất, phương pháp và phương pháp lập các bạn bài viết liên quan tại các bài viết: