Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6

Cách sắp xếp lại câu trong Tiếng Anh

Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do mojaocena.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về sắp xếp câu trong Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6


Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập mojaocena.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập mojaocena.com


Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền thuộc về mojaocena.com nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại


Reorder these words to have correct sentences

1. cheaper/ life/ Life/ Hanoi./ in/ Da Nang/ is/ in/ than/

________________________________________

2. bottles of water/ three/ Linda/ every day./ drinks/

________________________________________

3. John?/ your/ What’s/ season,/ favorite/

________________________________________

4. won’t/ She/ that/ on/ day./ go/ anywhere/

________________________________________

5. school./ is/ The/ our/ behind/ stadium/

________________________________________

6. The/ will/ sunny/ next/ weather/ be/ week/ ./

________________________________________

7. come/ Where/ Tony/ do/ you/ from/ ?/

________________________________________

8. are/ going/ We/ zoo/ to/ the/ ./

________________________________________

9. What/ like/ to/ would/ see/ eat/ ?/

________________________________________

10. you/ much/ Why/ eat/ too/ shouldn’t/ chocolate/ ?/

________________________________________


11. Look/ what/ these/ are/ children/ doing/?/

________________________________________

12. cut/ Because/ you/ yourself/ may/ ./

________________________________________

13. Why/ he/ the/ tree/ shouldn’t/ climb/ ?/

________________________________________

14. free/ time/ I/ go/ often/ camping/ my/ in/./

________________________________________

15. likes/ father/ fishing/ river/ the/ in/ My/ ./

________________________________________

16. They/ go/ will/ Ho Chi Minh City/ to/ plane/ by/ ./

________________________________________

17. How/ do/ you/ oranges/ day/ eat/ every/ many/ ?/

________________________________________

18. You/ from/ a/ need/ vitamins/ healthy/ vegetables/ for/ body/ ./

________________________________________

19. will/ be/ It/ cold/ snowy/ and/ tomorrow/ ./

________________________________________

20. favorite/ season/ Their/ winter/ is/ ./

________________________________________

21. and/ a/ Chocolate/ lot/ of/ fat/ has/ sugar/ ./

________________________________________

22. summer/ Where/ go/ last/ did/ you/ holiday/ ?/

________________________________________

23. a/police/ Why/ like/ to/ be/ would/ you/ officer/ ?/

________________________________________


24. Liverpool/ people/ has/ a lot of/ tall buildings/ and/ ./

________________________________________

25. would/ Where/ like/ he/ work/ to/ ?/

________________________________________

26. a/ to/ would/ Why/ like/ nurse/ be/ she/ ?/

________________________________________

27. any/ bookshops/ Are/ there/ here?/ near/

________________________________________

28. some/ There/ the/ fridge./ are/ apples/ in/

________________________________________

29. enjoys/ She/ in/ walking/ rain/ the/ ./

________________________________________

30. teacher/ English/ dances/ My/ very/ gracefully/ ./

________________________________________

-The end-

Đáp án sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Reorder these words to have correct sentences

1. Life in Da Nang is cheaper than life in Hanoi.

2. Linda drinks three bottles of water every day.

3. What’s your favorite season, John?

4. She won’t go anywhere on that day.

5. The stadium is behind our school.

6. The weather will be sunny next week.

7. Where do you come from Tony?

8. We are going to the zoo.

9. What would she like to eat?

10. Why shouldn’t you eat too much chocolate?

11. Look what are these children doing?

12. Because you may cut yourself.

13. Why shouldn’t he climb the tree?

14. I often go camping in my free time.

15. My father likes fishing in the river.

Xem thêm:

16. they will go Ho Chi Minh city by plane.

17. How many oranges do you eat every day?

18. You need vitamins from vegetables for a healthy body.

19. It will be cold and snowy tomorrow.

20. Their favorite season is winter.


21. Chocolate has a lot of fat and sugar.

22. Where did you go last summer holiday?

23. Why would you like to be a police or officer?

24. Liverpool has a lot of people and tall buildings.

25. Where would he like to work?

26. Why would she like to be a nurse?

27. Are there any bookshops near here?

28. There are some apples in the fridge.

29. She enjoys walking in the rain.

30. My English teacher dances very gracefully.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh, Bài tập There is - There are nâng cao, Bài tập về much, many và a lot of nâng cao... được cập nhật liên tục trên mojaocena.com.