BÀI TẬP SẮP XẾP CÂU TIẾNG ANH LỚP 6

Cách sắp xếp lại câu trong tiếng Anh

Sắp xếp lại câu giờ Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong phân mục ngữ pháp tiếng Anh bởi mojaocena.com soạn và đăng tải. Tài liệu về thu xếp câu trong giờ đồng hồ Anh gồm nhiều dạng bài bác tập nâng cấp có đáp án, bám sát đít chương trình cùng đề thi giúp học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng phần kim chỉ nan trước đó hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6


Mời chúng ta tham gia vào đội Tài Liệu tiếp thu kiến thức mojaocena.com để bài viết liên quan nhiều tư liệu hay: Tài Liệu học hành mojaocena.com


Sắp xếp lại câu tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền ở trong về mojaocena.com nghiêm cấm hầu như hành vi sao chép vì mục đích thương mại


Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Cheaper/ life/ Life/ Hanoi./ in/ da Nang/ is/ in/ than/

________________________________________

2. Bottles of water/ three/ Linda/ every day./ drinks/

________________________________________

3. John?/ your/ What’s/ season,/ favorite/

________________________________________

4. Won’t/ She/ that/ on/ day./ go/ anywhere/

________________________________________

5. School./ is/ The/ our/ behind/ stadium/

________________________________________

6. The/ will/ sunny/ next/ weather/ be/ week/ ./

________________________________________

7. Come/ Where/ Tony/ do/ you/ from/ ?/

________________________________________

8. Are/ going/ We/ zoo/ to/ the/ ./

________________________________________

9. What/ like/ to/ would/ see/ eat/ ?/

________________________________________

10. You/ much/ Why/ eat/ too/ shouldn’t/ chocolate/ ?/

________________________________________


11. Look/ what/ these/ are/ children/ doing/?/

________________________________________

12. Cut/ Because/ you/ yourself/ may/ ./

________________________________________

13. Why/ he/ the/ tree/ shouldn’t/ climb/ ?/

________________________________________

14. Free/ time/ I/ go/ often/ camping/ my/ in/./

________________________________________

15. Likes/ father/ fishing/ river/ the/ in/ My/ ./

________________________________________

16. They/ go/ will/ Ho đưa ra Minh City/ to/ plane/ by/ ./

________________________________________

17. How/ do/ you/ oranges/ day/ eat/ every/ many/ ?/

________________________________________

18. You/ from/ a/ need/ vitamins/ healthy/ vegetables/ for/ body/ ./

________________________________________

19. Will/ be/ It/ cold/ snowy/ and/ tomorrow/ ./

________________________________________

20. Favorite/ season/ Their/ winter/ is/ ./

________________________________________

21. And/ a/ Chocolate/ lot/ of/ fat/ has/ sugar/ ./

________________________________________

22. Summer/ Where/ go/ last/ did/ you/ holiday/ ?/

________________________________________

23. A/police/ Why/ like/ to/ be/ would/ you/ officer/ ?/

________________________________________


24. Liverpool/ people/ has/ a lot of/ tall buildings/ and/ ./

________________________________________

25. Would/ Where/ like/ he/ work/ to/ ?/

________________________________________

26. A/ to/ would/ Why/ like/ nurse/ be/ she/ ?/

________________________________________

27. Any/ bookshops/ Are/ there/ here?/ near/

________________________________________

28. Some/ There/ the/ fridge./ are/ apples/ in/

________________________________________

29. Enjoys/ She/ in/ walking/ rain/ the/ ./

________________________________________

30. Teacher/ English/ dances/ My/ very/ gracefully/ ./

________________________________________

-The end-

Đáp án sắp xếp lại câu tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Life in domain authority Nang is cheaper than life in Hanoi.

2. Linda drinks three bottles of water every day.

3. What’s your favorite season, John?

4. She won’t go anywhere on that day.

5. The stadium is behind our school.

6. The weather will be sunny next week.

7. Where vì you come from Tony?

8. We are going lớn the zoo.

9. What would she like to eat?

10. Why shouldn’t you eat too much chocolate?

11. Look what are these children doing?

12. Because you may cut yourself.

13. Why shouldn’t he climb the tree?

14. I often go camping in my không tính tiền time.

15. My father likes fishing in the river.

Xem thêm:

16. They will go Ho chi Minh city by plane.

17. How many oranges vày you eat every day?

18. You need vitamins from vegetables for a healthy body.

19. It will be cold & snowy tomorrow.

20. Their favorite season is winter.


21. Chocolate has a lot of fat và sugar.

22. Where did you go last summer holiday?

23. Why would you like to be a police or officer?

24. Liverpool has a lot of people và tall buildings.

25. Where would he like to work?

26. Why would she lượt thích to be a nurse?

27. Are there any bookshops near here?

28. There are some apples in the fridge.

29. She enjoys walking in the rain.

30. My English teacher dances very gracefully.

Trên đây là toàn cục nội dung của thu xếp lại câu giờ đồng hồ Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu tiếng Anh hoặc như là Bài tập đặt thắc mắc với từ gạch ốp chân trong tiếng Anh, bài tập There is - There are nâng cao, bài tập về much, many và a lot of nâng cao... được cập nhật liên tục bên trên mojaocena.com.